İŞ BANKASI KURUCU VE HİSSEDARLARINI AÇIKLIYORUZ

Ömer Asan

0
İş Bankası
Mustafa Kemal Atatürk ve Celal Bayar

Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet döneminin özel sermayeyle kurulan ilk büyük mali müessesesi olma özelliği taşıyor. Bankanın hazırlanan esas nizamnamesi 20 Ağustos 1924’te İcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik olunuyor ve daha sonra 26 Ağustos 1924’te İş Bankası kesin olarak kuruluyor.

İş Bankası’nın kurucuları kimdi?

İş Bankasının kurucu ve yöneticileri, İstiklal Savaşından gelme nüfuzlu politikacılar, tüccar ve eşraf. Kuruculardan 11’i mebus. 1924 tarihli Bankanın ilk nizamnamesinin 25. maddesine göre, bankanın ilk idare meclisi, Siirt mebusu Mahmut Bey, Bozüyük Mebusu Salih, Rize Mebusu Fuat, Gazi Antep Mebusu Kılıç Ali, Cebeli Bereket Mebusu İhsan, Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret, Sivas Mebusu Rasim, Ankara Mebusu Kınacı Zade Şakir ve İzmir Mebusu Rahmi Bey. Celal Bayar liderliğinde Muammer Eriş, Siirtli Mahmut, Kılıç Ali, Recep Zühtü, Salih Bozok, Nuri Conker, Cevat Abbas İş Bankası grubu olarak biliniyor.
İş Bankası’nın kurulması fikri Celal Bayar’a ait. Bu fikri Atatürk’e kabul ettirip girişimde bulunuyor.

İş Bankası
Ankara’da İş Bankası’nın kurulduğu bina

Bir milyon sermaye ile kurulan İş Bankası’nda kimin ne kadar hisse aldığı ve bedel ödediğine dair kamuoyuna bir belge bugüne kadar sunulmadı. Bankanın açıklamasına göre %28 oranında Mustafa Kemal Atatürk’ün payı olup Celal Bayar’ın ifadesiyle bedeli 250 bin lira nakit olarak Atatürk cebinden ödemiş. Diğer kurucuların hisse bedellerini de kurucu, hissedar ve ilk genel müdür Celal Bayar, kaynağı belirsiz olarak ödendiğini anılarında belirtiyor.

İş Bankası Kurucuları:
1) Mahmut Celal
2) Hüseyin Beyzade İbrahim
3) Mora Yenişehirli Ethem Hasan
4) Cebel-i Bereket mebusu İhsan
5) Tüccardan Hanifzade Ahmet
6) Edirneli Emin
7) Eşraftan Sükkerizade Tevfik Paşa
8) Süreyye Emir Paşa
9) Manifatura tüccarı Hafız Halit
10) Trabzon mebusu Hasan
11) Velizade Hüsnü
12) Rıdvanzade Hasan
13) Kavalalı İbrahim Paşazade Hüseyin
14) Attarzade Rasim
15) Sivas mebusu Rasim
16) Tüccardan Raşit Ağa
17) Alemdarzade Mehmet
18) İnegöllüzade Mehmet Saffet
19) Çubukçuzade Mehmet Suphi
20) İnegöllüzade Mehmet Refet
21) Uşakizade Mahmut Muammer
22) Tüccardan Altıağa Zade Mustafa
23) … Mustafa
24) Eczayı Tıbbiye Taciri Necip
25) Erzurumluzade Nasuhi
26) Şeyhzade Nuri
27) Pirmehmetzade Yunus
28) Yelkencizade Lütfi
29) İzmir mebusu Rahmi
30) Hacı Rasimzade Rasim
31) Muhasebecizade Rıza
32) Kınacızade Şakir
33) Kırzade Şevki
34) Bozok mebusu Salih
35) Nemlizade Sıtkı
36) Yelkencizade Hasan efendi mahdumu Adil
37) Doktor Rasim
38) Bozok eşrafından Akif Paşa
39) Hacı Ebubekirzade Osman
40) Ali Ramiz ve şürekası
41) Remzizade Ferit
42) Ertuğrul mebusu Doktor Fikret
43) Rize mebusu Fuat
44) Gaziantep mebusu Kılıç Ali
45) Avundukzade Mahmut
46) Ragıp Paşazade Şakir Bey

İş Bankası
İş Bankası Umum Müdürü Celal Bey

Özel sektörün önü açılıyor

Hükûmetin ulusal ekonominin bazı alanlarını tekelleştirerek özel sektörün önünü açmasıyla özel sektör, rekabet korkusu olmaksızın kolay yoldan yüksek kârlar elde etti. Devlet sermaye dağıtıcısı hâline geldi.

Celal Bayar, yabancı sermayeli Siemens, Zingal, Kibrit İnhisarı ve Ankara Palas şirketleri ile yabancı sermayeli olmayan 8 Türk şirketinden kimisinde hisse sahibi, kimisinde ise İş Bankası Genel Müdürü sıfatıyla kurucu üye veya yönetim kurulu üyesi oldu. Yine %51’i yabancı sermayeye ait olan Türkiye Kibrit İnhisarı T.A.Ş.’nin hissedarları arasında İsmet İnönü (200 Hisse), Yunus Nadi (Abalıoğlu) ve Cemal Hüsnü (Taray), gibi isimler bulunmaktaydı.

İş Bankası
Türkiye İş Bankası Nizamnamesi

Türkiye İş Bankası Nizamnâme-i Esasisi İkinci Fasıl 5. Maddede şu ifadeler yer alıyor:

“Şirketin sermayesi 1.000.000 Türk lirasından ibaret olup her biri 10 lira kıymetinde yüzbin hisseye münkasımdır. Hisse senedatı bervech’i-ati üç tertibe tefrik edilmiştir. Birinci tertib: 10 liralık birer hisse, İkinci tertib: 100 liralık 10 hisse, Üçüncü tertib: 500 liralık 50’şer hisse, hisse senedatının ne kadarı birinci ne kadarı ikinci ve üçüncü tertibden ihrac edileceği meclis-i idare tarafından tesbit edilecektir. İşbu sermayenin tamamı birinci maddede esamisi muharrer müessesler tarafından imza ve taahhüd olunmuştur.”

Yunus Nadi, İzmir’in kurtuluşundan on gün sonra Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi’ni kuruyor

Cumhuriyet Gazetesinin kurucusu, Osmanlı Mebusan Meclisi ve daha sonra da TBMM milletvekili olan Yunus Nadi öncülüğünde İzmir’in kurtuluşundan on gün sonra -İş Bankası’ndan önce- İzmir’de ithalat ve ihracat şirketi kuruluyor.

İş Bankası
Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi Nizamnamesi

57 yüksek bürokrat ve siyaset adamı ile 37 büyük tüccardan oluşan Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi 1922 yılında kuruldu. Şirketin kuruluşundan 15 gün sonra 850 kişiye toplam 51.426 TL’lik hisse senedi satışı yapıldı. Hisse sahiplerinin 173’ü milletvekili, 175’i tüccar, memur ve subaylardan oluşuyordu. Bir milyon sermayeli bu şirket altı ay sonra bir İngiliz şirketiyle anlaşmalar yapıyor.

Şirket, 1925 yılında büyük bir açık vererek zarar ediyor. Hükûmet bu zarara müdahale ederek şirketi batmaktan kurtarıyor. Buna karşılık, zarara yol açan özellikle ittihatçı yöneticiler yerine hükûmete yakın şahıslar yönetimi ele alıyor. Yeni yönetim kurulunda, Afyon Karahisar Mebusu Ali (Çetinkaya), Gaziantep mebusu ve İş Bankası idare meclisi üyesi Rasim Bey, Bozüyük mebusu ve İş Bankası idare meclisi üyesi Salih (Bozok) Bey, Gümüşhane mebusu ve Osmanlı Bankası idare heyeti üyesi Hasan Fehmi, Ankara Mebusu ve tüccar Hilmi Bey, Kütahya mebusu ve tüccar Cevdet Bey, Ankaralı tüccar Nafiz Bey ve İzmit eski mebusu Ziya Bey yer aldı. Hükûmet, şirket yöneticilerinin seçiminde etkili olduğu gibi Maliye Vekâleti’ne de şirketin 90.000 TL’lik hissesini almasını sağlıyor.

Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi Kurucuları
1) İzmir mebusu Yunus Nadi
2) İzmir tüccarlarından İstanköylü Şükrü Kaya
3) Burdur mebusu İsmail Hacı
4) Batum mebusu Edip
5) Eskişehir tüccarlarından Dülgerzâde Mehmet Kazım
6) Kütahya mebus-ı sabık tüccardan Nail
7) Lazistan mebusu Osman Nuri
8) İzmir tüccarlarından Alaiyelizade Mahmut
9) Kırşehir mebusu Hoca Müfit
10) İstanbul tüccarlarından Aliçavuşzade Hami
11) İstanbul tüccarlarından … Süleyman
12) Sabık Tokat mebusu Tahsin Rıza
13) İstanbul tüccarlarından ve Müdafa-i Milliye-i Umumiyelerinden Mazhar Halim
14) Eskişehir pazarı Hacı Mazlum Saim
15) Sinop mebusu Hakkı Hami
16) Sivas mebusu Vasıf
17) Sabık Kolordu kumandanlarından Miralay Malta’lı (?) Şevket
18) İstanbul tüccarlarından … Hayri
19) Anadolu maarif kütüphanesi sahibi Ahmet Edip
20) İzmir mebusu Enver
21) … mebusu Orhan …
22) Diyarbekir vali-i isbak tüccardan Bedrettin
23) Zafer ticarethanesi sahibi Yusuf Rıza
24) Kars mebusu Cavid
25) İstanbul mebusu Ahmet Şükrü
26) Hilal-i Ahmer azasından deavi vekili Abdülmuttalip
27) … vali-i isbak tüccardan Memdu
28) Erzurum mebusu Mustafa
29) Tüccardan Güneşoğlu Vehbi
30) Tüccardan Erzurumlu Nafiz
31) Tüccar-ı ekberden Erzurumlu Sahib (?)
32) Erzurum mebusu Hüseyin Avni
33) Erzurum mebusu Süleyman Necati
34) Bolu mebusu Tunali Hilmi
35) Eskişehir mebusu Eyüp Hayri
36) Lazistan mebusu Ziya Hurşit
37) Doktor Nazifi Şerif
38) Antalya mebusu Halil İbrahim
39) Şarkikarahisar mebusu Memdu
40) Erzurum mebusu Mehmet İzzet
41) Sabık-ı ordu kumandanlarından Mirliva Nihat
42) Tüccardan Hanifzade Hanif
43) Tüccardan …zade Rasim
44) Deavi vekili Behçet
45) İstanbul eczahanesi sahibi Hüseyin Hüsnü
46) Ankara tüccarından Mehmet Rıfat
47) Ticaretten Yağcızade Mesut
48) Ticaretten Kütükçüzade Feyzi
49) Ticaretten Çayırlızade Hilmi
50) İstanbul mebusu Hüseyin Hüsnü
51) İçel mebusu Haydar Lütfü
52) Ziraat ve Ticaret Nazır-ı sabkı Mustafa Şerif
53) İstanbul tüccarından İmamzade Neşet
54) Afyonkarahisar mebusu Ali
55) Sivas mebusu Emir Paşa
56) Canik mebusu Şükrü
57) Erzurum mebusu Asım
58) Genç mebusu Fikri Faik
59) Afyonkarahisar mebusu Ömer Lütfü
60) Genç mebusu Celal
61) Kastamonu mebusu Besim
62) Mersin mebusu Yusuf Ziya
63) Sivas mebusu Ziyaeddin
64) Kayseri mebusu Atıf
65) Maraş mebusu Mehmet Hüseyin
66) Bolu mebus-ı isbakı Habib
67) Tokat mebusu Hamdi
68) Canik mebusu Süleyman
69) Bursa pazarı Hacı Nedim
70) Kütahya mebusu Cevdet
71) Kütahya mebusu Seyfettin
72) Kütahya tüccarından Ispartalızade Galip
73) İstanbul tüccarlarından Sadıkzade Rüştü
74) … Nazım
75) Ankara Tüccarından deavi vekili Veli
76) Mersin mebusu Selahattin
77) Altın … mağazası sahibi Kadir
78) Eskişehir tüccarlarından Bayrakdarzade Ali Ulvi
79) Bursa mebusu Necati
80) Hilal … sahibi İsmail Remzi
81) Keskin tüccarlarından Hacı Osman
82) Yozgat mebusu Bahri
83) Isparta mebusu Nadir
84) Canik mebusu Emin
85) Cebel-i Bereket mebusu İhsan
86) Ankara’da tüccardan Feyzlizade Şakir
87) Ankara’da tüccardan Bulgurluzade Mehmet
88) Ticaretten İskeçeli Arif
89) İstanbul tüccarlarından Sadıkzade doktor Hüseyin
90) Eskişehir tüccarlarından Hacısalihzade Hakkı
91) İçel mebusu Hacı Ali
92) … kaymakamı Cemal
93) Kayseri mebusu Sabit
94) Eskişehir mebusu …zade Halil İbrahim
95) İzmit mebusu Halil İbrahim
96) Kayseri mebusu Ahmet
97) Polatlı tüccarlarından Tekelizade Mustafa
98) … mebusu Mustafa Hayri
99) İçel mebusu Mehmet Sami Bey
Ve efendilerden mürekkep zevat ile…..

İş Bankası
Osmanlı Meb’usan Meclisinde Saruhan Meb’usu Mahmud Celal Bey

Celal Bayar kimdir?

1883 yılında Bursa’nın Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu. Bursa’da İpek Meslek Yüksek Okulu ve College Francais de l’Assomption’da eğitim gördü ve memuriyet yaşamına atıldı. Hukuk ve bankacılık alanlarında çalıştı. 1907’de İttihat ve Terakki’nin Bursa’daki gizli kolu olan Küme adlı örgüte girdi. Ardından Cemiyet tarafından İzmir’e gönderildi.

Mütareke döneminde İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti’ne girdi. İzmir’in işgali tehlikesi belirince, Galip Hoca takma adıyla zeybek ve köy hocası kılığında bölgeyi dolaşarak işgale karşı propaganda yaptı. İzmir’in işgalinden sonra Aydın’ın geri alınması mücadelesine katıldı. Balıkesir Kongresi kararıyla Akhisar Cephesi Komutanlığına getirildi.

12 Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Saruhan Sancağı milletvekili olarak katıldı. Millî Mücadele’nin başlaması ile birlikte Anadolu’ya geçerek bu hareketteki yerini aldı. Birinci Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev alan Mahmut Celal Bey, 1921’de İktisat Bakanı oldu.

Lozan Barış Konferansı’na danışman göreviyle katıldı. 1923 seçimlerinden sonra II. Büyük Millet Meclisi’ne İzmir milletvekili olarak girdi. Mart 1924’te Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığına atandı. Temmuz 1924’te bu görevinden istifa etti.

1924 yılında İş Bankası’nın kurulmasında önemli rol oynadı ve 1932’ye kadar genel müdürlüğünü yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda politika becerisi ve iktisatçı kimliği ile parladı. 1932’de İktisat Bakanlığı’na getirilen Bayar, 1937’ye kadar bu görevde kaldı. Ayrıca 1937–1939 yılları arasında başbakanlık yaptı. Daha sonra siyasi yaşamını İzmir milletvekili olarak sürdürdü.

Çok partili siyasi yaşamın başlaması üzerine 1946 yılında Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan ile birlikte Demokrat Parti’yi kurdu ve başkanlığa getirildi. Partisinin 1950 seçimlerini kazanmasından sonra 22 Mayıs 1950’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Türkiye’nin üçüncü cumhurbaşkanı seçildi.

10 yıl boyunca sürdürdüğü bu görevden 27 Mayıs askerî müdahalesi ile 1960 yılında uzaklaştırılan Mahmut Celal Bayar, 15 Eylül 1961’de Yassıada Mahkemesi tarafından idama mahkûm edildi. Suçlamaların arasında 6 – 7 Eylül Olaylarının başlamasına sebep olan Selanik’teki Atatürk evinin bombalanması emrini ve azınlıkların mallarının yağmalanması emrini vermek.

Cezası daha sonra müebbet hapse çevrilerek Yassıada’dan Kayseri Bölge Cezaevi’ne nakledilen Bayar, 7 Kasım 1964’te rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakıldı.
1903 yılında Reşide Hanım’la evlenen ve üç çocuğu olan Celal Bayar 22 Ağustos 1986 günü İstanbul’da vefat etti.

“Türkiye İş Bankası” Nizamnâme-i Esasisi tam metni şu şekilde:

Birinci Fasıl

Şirketin Teşkili ve Maksadı ve İsmi ve Merkezi Beyanındadır

Birinci Madde – İkinci maddede muayyen maksatların iktisat vekil-i esbakı, sâbık mübadele ve imar ve iskan vekili Mahmur Celal, … (Kurucular listesi sıralanmış) işbu nizamname-i esasiye tevfikan ihrac  olunacak hisse senedatı (aksiyon ishabı) arasında bir Türk Anonim Şirketi teşkil olunmuştur.

İkinci Madde – Şirketin maksad-ı teşkili evvela ale’l-ulum banka muamelatını, saniyen kaffe-i teşebbüsat-ı ziraiye, sınaiye ve madeniyeyi ve umur-ı nafiayı, salisen her türlü eşya ve levazımı istihsal-i imal veya tedariki ve ale’l-ulum inşaat deruhde ve ifası ve bu hususat için şirketler tesisi, rabian bil’u-mum muamelat-ı ticariyenin icrası gibi hususatı gerek kendi nam ve hesabına ve gerek yerli ve ecnebi müessesat ile müştereken veyahut bi’l-vekale müessesat-ı mezkure nam ve hesabına deruhde ve icra etmekten ibarettir. İşbu hususat tahdidi olmayub …

Üçüncü Madde – Şirketin ünvanı “Türkiye İş Bankası” olup merkez idaresi Ankara şehridir. Meclis idaresinin kararıyla Türkiye’nin sair mahallerinde ve memalik-i ecnebiyyede şube veya acentahaneler küşadına ve muhabirler bulundurmaya mezun olacaktır.

Dördüncü Madde – Şirketin müddeti ve devamı işbu nizamnameye tevfikan tahdid ve fesh ve tatil edilmedikçe suret-i katide teşkili tarihinden itibaren kırk senedir.

İkinci Fasıl

Şirketin Sermaye ve Hisse Senedatı ve Tahvilatı Beyanındadır

Beşinci Madde – Şirketin sermayesi 1.000.000 Türk lirasından ibaret olup her biri 10 lira kıymetinde yüzbin hisseye münkasımdır. Hisse senedatı bervech’i-ati üç tertibe tefrik edilmiştir. Birinci tertib: 10 liralık birer hisse, İkinci tertib: 100 liralık 10 hisse, Üçüncü tertib: 500 liralık 50’şer hisse, hisse senedatının ne kadarı birinci ne kadarı ikinci ve üçüncü tertibden ihrac edileceği meclis-i idare tarafından tesbit edilecektir. İşbu sermayenin tamamı birinci maddede esamisi muharrer müessesler tarafından imza ve taahhüd olunmuştur.

Altıncı Madde – Sermayenin mecmuan talep kayd ve imza ve yüzde onu tahsil olunduktan sonra şirket suret-i katiyede teşkil edecek ve muamelata bi’l-telafi mezun olacaktır.

Yedinci Madde – Hisse senedatının rub (dörtte biri) bedeli kayd ve imza muamelatını müteakib …  ve mütebakisi meclis-i idarece görülecek lüzum üzerine tayin ettirilecek zamanda … veya … tesviye olunacaktır.

Sekizinci Madde – Hissedar yazılanlara bilahare şirkette senedat-ı asliyesiyle mübadele edilmek üzere nam-ı muharrer muvakkit hisse senedi ilmuhaberi verilecektir.

Dokuzuncu Madde – Şirkette hisse senedatı nam-ı muharrer ve Türk hâmillere münhasır olacaktır. Hissedaran heyet-i umumiyesinin kararıyla şirket sermayesini üç misline iblağa mezun olacak, bundan fazla tezyidi için hükümetin mezuniyetini istihsal lazımdır. Şu kadar ki … hisse senedatı dahi nam-ı muharrer ve Türk tebâsına mahzur bulunacaktır. Külli hisse senedatı ihrac olunduğu takdirde birinci tertib … … ihrac ile külli hisse senedatı mübayaa … … olacaktır. Harice satıldığı surette külli hissedaran onamakda(?) ihrac olunacak hisse senedatını satın almakta aynı hak … malik olacaktır. Bu … ne kadar müddet tarafından ve ne şerait ile isti’mal olunacağını tayine meclis-i idare selahiyatdardır.

Onuncu Madde – Hisse senetleri Türkçe yazılacak ve ihraclarında tasdik için numuneleri Ticaret Vekaleti’ne tevdi’ edilecektir.

Onbirinci Madde – Hisse senetlerinde …, … ve … veya vekil kanunları tarafından imza edilmiş iki beyanname üzerine ve meclis-i idare kararıyla icra olunur. … banka defterlerindeki kaydı meclis-i idare kararına tevfikan bir nüsha diğerine nakl olunur.

Onikinci Madde – Hisse senedatı meclis-i idare azası meyanında tayin edilecek iki zatın imzası ve şirketin resmi mührünü hamil olacaktır.

Onüçüncü Madde – Her hisse senedatının harcı ancak hisse senedatının rey … tediye ile mükellef olup hissedaranında bundan fazla bir şey talep olunamaz hisse senedatı bedeline mahsuben tediye olunacak taksitler bu senetlere şerh verilmek suretiyle tesbit olunacaktır.

Ondördüncü Madde – Her hisse senedi … … ve … olunup bir hisse için şirket yalnız bir sahip tanır.

Onbeşinci Madde – Hisse senedatı hamilleri şirketin nizamatını kabule mecbur olduğu gibi hisse senedatına taarrüf umur-ı şirkete hak muraheleyi tağmiş edemez. Binaen-aleyh bir hisse senedinin … veya bunun verese … ale’l-ulum şirketin emvalinde veya tahsisen … varaka-i ticariye ve senedat veya emlakının haczini veya taksim veyahut bil-müzayaa füruhunu talep edemezler.

Onaltıncı Madde – Hisse senedatının tesviye edilmemiş beka-i bedelinin defaten veya maksuten tahsiline meclis-i idarece karar verilirse keyfiyet şirketin merkez idaresinde ve icap eden diğer muamelede ceride-i resmiye ve la-akl üç gazete vasıyasıyla ve üç gazete olmasa da mahallerde mevcut cerait ile olmayan mahallerde vesait-i mümküne ile yevm-i tediyeden la-akl bir ay ilanda olunacaktır. Sermayenin tezyidi halinde dahi hareket olunur.

Onyedinci Madde – Talep olunan taksitleri vaktinde tediye etmeyen hissedaran şirket tarafından ihbarname tebliğine hacet olmaksızın mezkur taksitlerin vacib’ül-tediye olduğu tarihten itibaren yüzde dokuz faiz vermeye mecburdurlar.

Onsekizinci Madde – Lazım … taksitler bir mah tarafından tediye olunmadıkları takdirde şirketin medyunlara karşı haiz olduğu hukukuna husul gelmemek üzere taksitleri verilmiş hisse senedatını satabilir. Bunun için merkezde ve İstanbul’da üç gazete ile ilan ettikten bir ay sonra meclis-i idarece bir karar verilir. Münasip gördüğü zaman … ihtarname tebliğine ve muamelat-ı adiye icrasına muhtac olmadan hisse senetlerini o günkü fiyatla satabilir.

Ondokuzuncu Madde – Madde-i sabıka ve mechule satılan hisse senedatı iptal(?) olunarak … eski … havi yeni hisse senedatı verilir. Satış bedeline şirket reis’ül-mal ve o güne kadar faiz ve masruf bi’l-cümle maklubatını tevkif ettikten sonra bakiyesi senedatı satılan kimseye verilir. Satış bedeli şirketin matlubunu … … noksanı ayrıca talep olunur.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin